CÁC TUYẾN BUÝT Vĩnh Phúc

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: Bồ Sao - Mê Linh Plaza
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: Vĩnh Yên- Sông Lô
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 04
Tên tuyến: Vĩnh Yên – Vĩnh Tường
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 05
Tên tuyến: Vĩnh Yên – Yên Lạc – Vĩnh Thịnh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: Vĩnh Yên – Tam Dương – Lập Thạch
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: Vĩnh Yên – Tam Đảo
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 08
Tên tuyến: Vũ Di – KCN Bá Thiện – ĐHSP II - Thanh Tước
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 09
Tên tuyến: Vĩnh Tường – Quang Hà – Phúc Yên
Chuyến sớm nhất: 05:00:00