CÁC TUYẾN BUÝT Thừa Thiên Huế

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: BX Phía Nam - BX Phía Bắc
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02
Tên tuyến: BX Phía Bắc - BX phía Nam - KCN Phú Bài
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: BX Phía Nam - Thị Trấn Thuận An
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 04
Tên tuyến: BX Phía Nam - TT.Phong Điền
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: BX Phía Nam - TT.Sịa
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: BX phía Bắc - KCN Phú Bài - Lăng Cô
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 08
Tên tuyến: BX Đông Ba - Nam Đông
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 09
Tên tuyến: BX Đông Ba - Vinh Hưng
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 10
Tên tuyến: BX Đông Ba - Cầu Hai
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 11
Tên tuyến: BX phía Bắc - KCN Phú Bài - Vinh Hiền
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 12
Tên tuyến: BX Đông Ba - Điền Hương
Chuyến sớm nhất: 05:00:00