BUÝT Thanh Hóa - Tuyến buýt 06 : Hoằng Phụ – Bệnh viện Thanh Hóa

Chiều đi:Hoằng Phụ – Bút Sơn – Hoằng Quang( Hoằng Hóa)- Ga Thanh Hóa- ngã ba Voi – Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút