CÁC TUYẾN BUÝT Thanh Hóa

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: Ga Thanh Hóa – Cảng Hới
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02
Tên tuyến: Vĩnh Lộc – Sầm Sơn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: Hàm Rồng – Khu KT Nghi Sơn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 04
Tên tuyến: Chợ vườn Hoa – TT Thường Xuân
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 05
Tên tuyến: Bỉm Sơn – Đại học Hồng Đức
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: Hoằng Phụ – Bệnh viện Thanh Hóa
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: Bến xe phía Nam - Nga Sơn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 08
Tên tuyến: ĐH Hồng Đức – Kim Tân
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 09
Tên tuyến: BX phía Bắc - Đền thờ Lê Hoàn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 10
Tên tuyến: Chợ Vườn Hoa - Lam Kinh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 11
Tên tuyến: Bến xe phía Nam - Đa Lộc
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 14
Tên tuyến: Quảng Cư – Ga Thanh Hóa
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 16
Tên tuyến: Bình Minh – Như Thanh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 17
Tên tuyến: Đại học CNTPHCM - Hợp Lý
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 19
Tên tuyến: Nhà khách 25B – Cảng HK Thọ Xuân
Chuyến sớm nhất: 05:00:00