BUÝT Thái Nguyên - Tuyến buýt 10 : Thịnh Đán - Quân Chu (Đại Từ)

Chiều đi:Thịnh Đán (Thành phố Thái Nguyên) - Quân Chu (Đại Từ)

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút