BUÝT Thái Nguyên - Tuyến buýt 07 : Quyết Thắng (thành phố Thái Nguyên) - Đình Cả (Võ Nhai)

Chiều đi:Quyết Thắng (thành phố Thái Nguyên) - Đình Cả (Võ Nhai)

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút