CÁC TUYẾN BUÝT Thái Nguyên

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: Đồng Hỷ - Phố Nỷ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02A
Tên tuyến: Gang Thép (Thành phố Thái Nguyên) - Yên Lãng (Đại Từ)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02B
Tên tuyến: Gang Thép (Thành phố Thái Nguyên) - Yên Lãng (Đại Từ)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: Chợ Thái - Ký Phú (Đại Từ)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 04
Tên tuyến: Sông Công - Đồng Hỷ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 05
Tên tuyến: Tân Long - Cầu Ca
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: Thành phố Thái Nguyên (Vườn hoa Sông Cầu) - Định Hóa
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: Quyết Thắng (thành phố Thái Nguyên) - Đình Cả (Võ Nhai)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 08
Tên tuyến: Sông Công - Phố Nỷ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 10
Tên tuyến: Thịnh Đán - Quân Chu (Đại Từ)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00