CÁC TUYẾN BUÝT Tây Ninh

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: Gò Dầu - Củ Chi
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02
Tên tuyến: Truông Mít- BX Củ Chi
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: Mộc Bài - Gò Vấp - Bến Thành
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 04
Tên tuyến: BX Tây Ninh- Mộc Bài
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 05
Tên tuyến: BX Tây Ninh- BX Gò Dầu
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: Mộc Bài- Tân Bình- Bến Thành
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: BX Tây Ninh - BX Dương Minh Châu
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 08
Tên tuyến: BX Tây Ninh - CK Xa Mát
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 09
Tên tuyến: Truông Mít- cầu K13- DMCC
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 10
Tên tuyến: BX Tây Ninh - Kà Tum
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 11
Tên tuyến: Hòa Thành - Biên Giới
Chuyến sớm nhất: 05:00:00