BUÝT Ninh Bình - Tuyến buýt 08 : Nam Thành - Phú Long

Chiều đi:Nam Thành - Viện 700 Giường, Viện Lao Phổi - Viện Sản Nhi - Viện 5 – Thị trấn Thiên Tôn - Trường Yên - Bái Đính - Rịa - Phú Long

Chiều về:Ngược lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:19h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút