CÁC TUYẾN BUÝT Nam Định

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: Tân Đệ - Quất Lâm
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02
Tên tuyến: Mỹ Lộc - Thịnh Long
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: Tp Nam Định - Đông Bình
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 05
Tên tuyến: Đò Quan - KCN Châu Sơn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: Tân Đệ - Thị trấn Lâm
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: TP.Nam Định – Trực Đại
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 08
Tên tuyến: Tp Nam Định - Xuân Đài
Chuyến sớm nhất: 05:00:00