BUÝT Hải Phòng - Tuyến buýt 04 : Phà Rừng – Quán Toan

Chiều đi:Phà Rừng - Minh Đức - Ngũ Lão - Chợ Xua - Núi Đèo - Đông Sơn - Trịnh Xá - Cầu Kiền - Quán Toan

Chiều về:Nguợc lại

Chuyến đầu:05h00

Chuyến cuối:21h00

Tần xuất:20-30 phút / lượt xe

Thời gian chạy 1 lượt:70 phút