CÁC TUYẾN BUÝT Hải Phòng

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: Bến xe Cầu Rào - Khu công nghiệp NOMURA - Dụ Nghĩa
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02
Tên tuyến: Bến Bính - Kiến An - Chợ Kênh (An Lão)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03-2
Tên tuyến: Khách sạn Dầu Khí – Đồ Sơn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03-3
Tên tuyến: Bưu điện thành phố - Đồ Sơn
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: Cây xăng Quang Trung - Tiên Lãng
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 04
Tên tuyến: Phà Rừng – Quán Toan
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 05
Tên tuyến: Đình Vũ - Bến Khuể
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: Đình Vũ - Ngã 5 Kiến An
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: Cống Đen - Uông Bí
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 09
Tên tuyến: Đình Vũ - Kiến Thụy
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 12
Tên tuyến: Buýt nhanh nội đô
Chuyến sớm nhất: 05:00:00