CÁC TUYẾN BUÝT Hải Dương

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: BX Phía Tây – Thanh Hà
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02
Tên tuyến: BX Hải Tân – Thanh Hà
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 06
Tên tuyến: ST Marko - Bến Trại
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 07
Tên tuyến: BX Hải Tân – Hồng Phong(Ninh Giang)
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 09
Tên tuyến: ST Marko - BX Ninh Giang
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 18
Tên tuyến: Bến xe Phía Tây – ĐHKTCN Mỏ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 206
Tên tuyến: BX Hải Dương - BX Hưng Yên
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 207
Tên tuyến: BX Hải Tân - BX Uông Bí
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 208
Tên tuyến: BX Phía tây - BX Lục Nam
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 216
Tên tuyến: BX Hải Dương - BX Triều Dương
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 217
Tên tuyến: BX Hải Tân - BX Bắc Ninh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 218
Tên tuyến: Sao Đỏ - Bắc Ninh
Chuyến sớm nhất: 05:00:00