CÁC TUYẾN BUÝT Bắc Ninh

Số hiệu tuyến: 01
Tên tuyến: Bắc Ninh - Lương Tài
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 02
Tên tuyến: Bắc Ninh - Sao Đỏ
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 03
Tên tuyến: Bắc Ninh - Yên Phong
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 08
Tên tuyến: Bắc Ninh - Kênh Vàng
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 18
Tên tuyến: Đền Đô - Bút Tháp
Chuyến sớm nhất: 05:00:00
Số hiệu tuyến: 68
Tên tuyến: Đền Đô - Chợ Chì
Chuyến sớm nhất: 05:00:00