CÁC HÃNG TAXI Khánh Hòa

Hãng taxi: Taxi Mai Linh
Điện thoại: 05838383838
Hãng taxi: Taxi Airport
Điện thoại: 0583528528,05862626262
Hãng taxi: Taxi Asia (Taxi Vàng Asia)
Điện thoại: 05835353535
Hãng taxi: Taxi Emasco
Điện thoại: 0583515151,0583521521
Hãng taxi: Taxi Nha Trang (Nha Trang Taxi)
Điện thoại: 0583818181,0583511511,0583824000
Hãng taxi: Taxi Quốc Tế
Điện thoại: 0583525252
Hãng taxi: Taxi Thành Hưng
Điện thoại: 0583822822
Hãng taxi: Taxi Thiên An
Điện thoại: 0583889988
Hãng taxi: Taxi Trầm Hương
Điện thoại: 0583561561,0586252525
Hãng taxi: Taxi Vĩnh Tuấn
Điện thoại: 0583529529