CÁC ĐƯỜNG BAY CỦA Vietjet Air

Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 16:40:00
Giá vé: 399000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 07:20:00
Giá vé: 509000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 07:40:00
Giá vé: 509000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:00:00
Giá vé: 509000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:15:00
Giá vé: 509000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 15:15:00
Giá vé: 509000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 20:50:00
Giá vé: 509000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 21:30:00
Giá vé: 509000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:50:00
Giá vé: 619000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 09:30:00
Giá vé: 619000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 13:10:00
Giá vé: 619000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 14:10:00
Giá vé: 619000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 14:50:00
Giá vé: 619000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 20:50:00
Giá vé: 619000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 20:55:00
Giá vé: 619000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Nha Trang
Giờ bay: 09:10:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 20:25:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 21:30:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 21:50:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:15:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:35:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:45:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:45:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 12:00:00
Giá vé: 729000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 20:15:00
Giá vé: 729000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng
Giờ bay: 20:55:00
Giá vé: 729000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng
Giờ bay: 21:40:00
Giá vé: 729000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng
Giờ bay: 22:10:00
Giá vé: 729000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 06:30:00
Giá vé: 818000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 08:40:00
Giá vé: 818000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 16:35:00
Giá vé: 818000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 17:50:00
Giá vé: 818000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng
Giờ bay: 20:30:00
Giá vé: 818000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 05:50:00
Giá vé: 928000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng
Giờ bay: 07:20:00
Giá vé: 928000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 10:00:00
Giá vé: 928000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng
Giờ bay: 12:20:00
Giá vé: 928000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Đà Nẵng
Giờ bay: 16:30:00
Giá vé: 928000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 11:35:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 13:10:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 16:35:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 18:00:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 18:20:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 19:30:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 19:40:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 20:20:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Đà Nẵng - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 16:50:00
Giá vé: 1016000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:00:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 07:15:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 07:55:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 10:35:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 10:45:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 14:55:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 05:50:00
Giá vé: 1280000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 06:25:00
Giá vé: 1280000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 14:40:00
Giá vé: 1280000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:35:00
Giá vé: 1280000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 06:50:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:10:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:15:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:55:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 09:55:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 10:40:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 11:50:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 13:15:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 14:15:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 14:50:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 15:55:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 16:55:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:10:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:20:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:40:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:45:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 21:10:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 22:05:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 23:00:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 19:10:00
Giá vé: 1544000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 19:15:00
Giá vé: 1544000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 20:40:00
Giá vé: 1544000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 21:05:00
Giá vé: 1544000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 08:55:00
Giá vé: 3172000