CÁC ĐƯỜNG BAY CỦA Jetstar Airways

Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 21:00:00
Giá vé: 664000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:55:00
Giá vé: 664000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 06:00:00
Giá vé: 708000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 20:00:00
Giá vé: 719000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:00:00
Giá vé: 719000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 20:10:00
Giá vé: 818000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:30:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:45:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 09:45:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 10:30:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 12:10:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 12:45:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 14:45:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 18:30:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:00:00
Giá vé: 939000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 13:35:00
Giá vé: 983000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 14:00:00
Giá vé: 983000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 08:40:00
Giá vé: 1181000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Giờ bay: 11:15:00
Giá vé: 1181000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 05:45:00
Giá vé: 1269000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 06:30:00
Giá vé: 1269000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:45:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 12:30:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 15:30:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:30:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:45:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 20:45:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 21:15:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 22:00:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 14:55:00
Giá vé: 1522000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 19:30:00
Giá vé: 1522000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 12:40:00
Giá vé: 1816000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 13:35:00
Giá vé: 1816000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:00:00
Giá vé: 1992000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 15:20:00
Giá vé: 2146000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:25:00
Giá vé: 2268000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 09:20:00
Giá vé: 2730000