TÀU TUYẾN Yên Viên-Hạ Long

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Yên Viên-Hạ Long
Số hiệu tuyến: 51501
Giờ khởi hành: 04:55:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hạ Long-Yên Viên
Số hiệu tuyến: 51502
Giờ khởi hành: 13:40:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Yên Viên-Hạ Long
Số hiệu tuyến: R157
Giờ khởi hành: 04:55:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hạ Long-Yên Viên
Số hiệu tuyến: R158
Giờ khởi hành: 13:40:00
Điện thoại: 19000109