TÀU TUYẾN Sài Gòn - Hà Nội

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE1
Giờ khởi hành: 19:30:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE2
Giờ khởi hành: 19:30:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE3
Giờ khởi hành: 22:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE4
Giờ khởi hành: 22:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE5
Giờ khởi hành: 09:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE6
Giờ khởi hành: 09:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE7
Giờ khởi hành: 06:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE8
Giờ khởi hành: 06:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: TN1
Giờ khởi hành: 13:10:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: TN2
Giờ khởi hành: 13:10:00
Điện thoại: 19000109