TÀU TUYẾN Quán Triều-Long Biên

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Long Biên-Quán Triều
Số hiệu tuyến: QT1
Giờ khởi hành: 08:15:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Quán Triều-Long Biên
Số hiệu tuyến: QT2
Giờ khởi hành: 05:40:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Long Biên-Quán Triều
Số hiệu tuyến: QT3
Giờ khởi hành: 16:25:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Quán Triều-Long Biên
Số hiệu tuyến: QT4
Giờ khởi hành: 13:45:00
Điện thoại: 19000109