TÀU TUYẾN Nha Trang - Sài Gòn

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Nha Trang-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SNT1
Giờ khởi hành: 19:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Nha Trang-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SNT5
Giờ khởi hành: 11:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Sài Gòn-Nha Trang
Số hiệu tuyến: SNT2
Giờ khởi hành: 20:30:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Sài Gòn-Nha Trang
Số hiệu tuyến: SNT6
Giờ khởi hành: 22:25:00
Điện thoại: 19000109