TÀU TUYẾN Hà Nội - Lào Cai

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Lào Cai
Số hiệu tuyến: LC3
Giờ khởi hành: 06:10:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Lào Cai-Hà Nội
Số hiệu tuyến: LC4
Giờ khởi hành: 10:05:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Lào Cai
Số hiệu tuyến: SP1
Giờ khởi hành: 21:40:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Lào Cai-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SP2
Giờ khởi hành: 20:35:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Lào Cai
Số hiệu tuyến: SP3
Giờ khởi hành: 22:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Lào Cai-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SP4
Giờ khởi hành: 21:10:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Lào Cai
Số hiệu tuyến: SP7
Giờ khởi hành: 20:30:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Lào Cai-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SP8
Giờ khởi hành: 19:40:00
Điện thoại: 19000109