TÀU TUYẾN Hà Nội - Hải Phòng

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: HP1
Giờ khởi hành: 06:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hải Phòng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: HP2
Giờ khởi hành: 18:45:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: HP3
Giờ khởi hành: 17:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hải Phòng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: HP4
Giờ khởi hành: 08:00:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: LP5
Giờ khởi hành: 15:20:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hải Phòng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: LP6
Giờ khởi hành: 09:05:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: LP7
Giờ khởi hành: 18:27:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hải Phòng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: LP8
Giờ khởi hành: 15:00:00
Điện thoại: 19000109