TÀU TUYẾN Bắc Lệ-Gia Lâm

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Gia Lâm-Bắc Lệ
Số hiệu tuyến: 5BL1
Giờ khởi hành: 09:55:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Bắc Lệ-Gia Lâm
Số hiệu tuyến: 5BL2
Giờ khởi hành: 14:10:00
Điện thoại: 19000109