TÀU TUYẾN Đồng Hới - Huế

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Đồng Hới-Huế
Số hiệu tuyến: DH41
Giờ khởi hành: 13:12:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Huế-Đồng Hới
Số hiệu tuyến: DH42
Giờ khởi hành: 06:15:00
Điện thoại: 19000109