TÀU TUYẾN Đồng Đăng-Gia Lâm

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Gia Lâm-Đồng Đăng
Số hiệu tuyến: 5HD3
Giờ khởi hành: 17:02:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Đồng Đăng-Gia Lâm
Số hiệu tuyến: 5HD4
Giờ khởi hành: 05:25:00
Điện thoại: 19000109