TÀU TUYẾN Đà Nẵng - Hà Nội

Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Hà Nội-Đà Nẵng
Số hiệu tuyến: SE19
Giờ khởi hành: 20:10:00
Điện thoại: 19000109
Đường sắt Việt Nam
Tên tuyến: Đà Nẵng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE20
Giờ khởi hành: 18:40:00
Điện thoại: 19000109