CÁC TUYẾN TÀU CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE4
Giờ khởi hành: 22:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE5
Giờ khởi hành: 09:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE6
Giờ khởi hành: 09:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SE7
Giờ khởi hành: 06:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Sài Gòn-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SE8
Giờ khởi hành: 06:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Nha Trang-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SNT1
Giờ khởi hành: 19:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Sài Gòn-Nha Trang
Số hiệu tuyến: SNT2
Giờ khởi hành: 20:30:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Nha Trang-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SNT5
Giờ khởi hành: 11:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Sài Gòn-Nha Trang
Số hiệu tuyến: SNT6
Giờ khởi hành: 22:25:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Lào Cai
Số hiệu tuyến: SP1
Giờ khởi hành: 21:40:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Lào Cai-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SP2
Giờ khởi hành: 20:35:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Lào Cai
Số hiệu tuyến: SP3
Giờ khởi hành: 22:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Lào Cai-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SP4
Giờ khởi hành: 21:10:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Lào Cai
Số hiệu tuyến: SP7
Giờ khởi hành: 20:30:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Lào Cai-Hà Nội
Số hiệu tuyến: SP8
Giờ khởi hành: 19:40:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Phan Thiết-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: SPT1
Giờ khởi hành: 13:10:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Sài Gòn-Phan Thiết
Số hiệu tuyến: SPT2
Giờ khởi hành: 06:40:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Tháp Chàm-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: STC1
Giờ khởi hành: 12:50:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Sài Gòn-Tháp Chàm
Số hiệu tuyến: STC2
Giờ khởi hành: 22:25:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Sài Gòn
Số hiệu tuyến: TN1
Giờ khởi hành: 13:10:00
Điện thoại: 19000109