CÁC TUYẾN TÀU CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Tên tuyến: Yên Viên-Hạ Long
Số hiệu tuyến: 51501
Giờ khởi hành: 04:55:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hạ Long-Yên Viên
Số hiệu tuyến: 51502
Giờ khởi hành: 13:40:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Gia Lâm-Bắc Lệ
Số hiệu tuyến: 5BL1
Giờ khởi hành: 09:55:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Bắc Lệ-Gia Lâm
Số hiệu tuyến: 5BL2
Giờ khởi hành: 14:10:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Gia Lâm-Đồng Đăng
Số hiệu tuyến: 5HD3
Giờ khởi hành: 17:02:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Đồng Đăng-Gia Lâm
Số hiệu tuyến: 5HD4
Giờ khởi hành: 05:25:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Đồng Hới-Huế
Số hiệu tuyến: DH41
Giờ khởi hành: 13:12:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Huế-Đồng Hới
Số hiệu tuyến: DH42
Giờ khởi hành: 06:15:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hải Dương-Hà Nội
Số hiệu tuyến: HD2
Giờ khởi hành: 16:28:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: HP1
Giờ khởi hành: 06:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hải Phòng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: HP2
Giờ khởi hành: 18:45:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: HP3
Giờ khởi hành: 17:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hải Phòng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: HP4
Giờ khởi hành: 08:00:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Lào Cai
Số hiệu tuyến: LC3
Giờ khởi hành: 06:10:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Lào Cai-Hà Nội
Số hiệu tuyến: LC4
Giờ khởi hành: 10:05:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hải Phòng-Long Biên
Số hiệu tuyến: LP2
Giờ khởi hành: 06:05:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Long Biên-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: LP3
Giờ khởi hành: 09:20:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: LP5
Giờ khởi hành: 15:20:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hải Phòng-Hà Nội
Số hiệu tuyến: LP6
Giờ khởi hành: 09:05:00
Điện thoại: 19000109
Tên tuyến: Hà Nội-Hải Phòng
Số hiệu tuyến: LP7
Giờ khởi hành: 18:27:00
Điện thoại: 19000109