ĐƯỜNG BAY Hồ Chí Minh - Hà Nội

Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 21:00:00
Giá vé: 664000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:55:00
Giá vé: 664000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 20:00:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 20:25:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 21:30:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 21:50:00
Giá vé: 719000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:00:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:15:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:35:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:45:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 22:45:00
Giá vé: 719000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 12:00:00
Giá vé: 729000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:30:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:45:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 09:45:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 10:30:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 12:10:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 12:45:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 14:45:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 18:30:00
Giá vé: 840000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:00:00
Giá vé: 939000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 11:35:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 13:10:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 16:35:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 18:00:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 18:20:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 19:30:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 19:40:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 20:20:00
Giá vé: 949000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:00:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 07:15:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 07:55:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 10:35:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 10:45:00
Giá vé: 1059000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 14:55:00
Giá vé: 1059000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 05:45:00
Giá vé: 1169000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 14:40:00
Giá vé: 1280000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 16:30:00
Giá vé: 1389000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 12:40:00
Giá vé: 1816000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 13:35:00
Giá vé: 1816000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 12:00:00
Giá vé: 1940000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 14:00:00
Giá vé: 1940000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:00:00
Giá vé: 1992000
Jetstar Airways
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 15:20:00
Giá vé: 2146000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 13:00:00
Giá vé: 2259000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 20:00:00
Giá vé: 2259000
Vietjet Air
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 08:55:00
Giá vé: 3172000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 07:00:00
Giá vé: 3260000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 09:00:00
Giá vé: 3260000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 09:30:00
Giá vé: 3260000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 11:00:00
Giá vé: 3260000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 15:30:00
Giá vé: 3260000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 18:00:00
Giá vé: 3370000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 19:00:00
Giá vé: 3370000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 21:30:00
Giá vé: 3370000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 06:30:00
Giá vé: 3480000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 08:00:00
Giá vé: 3480000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 08:30:00
Giá vé: 3480000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 10:00:00
Giá vé: 3480000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 17:00:00
Giá vé: 3480000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 18:45:00
Giá vé: 3480000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 15:00:00
Giá vé: 5240000
Vietnam Airlines
Tuyến: Hồ Chí Minh - Hà Nội
Giờ bay: 16:00:00
Giá vé: 5240000