ĐƯỜNG BAY Hà Nội - Hồ Chí Minh

Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 05:45:00
Giá vé: 1269000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 06:30:00
Giá vé: 1269000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 05:50:00
Giá vé: 1280000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 06:25:00
Giá vé: 1280000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:35:00
Giá vé: 1280000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:45:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 12:30:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 15:30:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:30:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:45:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 20:45:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 21:15:00
Giá vé: 1412000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 22:00:00
Giá vé: 1412000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 06:50:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:10:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:15:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 08:55:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 09:55:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 10:40:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 11:50:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 13:15:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 14:15:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 14:50:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 15:55:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 16:55:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:10:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:20:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:40:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:45:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 21:10:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 22:05:00
Giá vé: 1423000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 23:00:00
Giá vé: 1423000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 14:55:00
Giá vé: 1522000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 19:30:00
Giá vé: 1522000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 19:10:00
Giá vé: 1544000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 19:15:00
Giá vé: 1544000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 20:40:00
Giá vé: 1544000
Vietjet Air
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 21:05:00
Giá vé: 1544000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 17:25:00
Giá vé: 2268000
Jetstar Airways
Tuyến: Hà Nội - Hồ Chí Minh
Giờ bay: 09:20:00
Giá vé: 2730000